Наставата во нашето училиште е ефективна и забавна. Учениците заедно со професорите соработуваат и користат разна технологија и опрема со што полесно ја совладуваат теоријата. Исто така се користат и кабинетите кои се уредени во зависност од предметот.

Во нашето училиште постои редовна задолжителна настава, дополнителна и додатна настава како и други вон-наставни активности.

 

Напишете коментар