Завршна сметка за 2016 година – Гимназија „Гоце Делчев“