Завршна сметка за 2019 година – Гимназија „Гоце Делчев“