Добредојдовте на системот кој ќе ви помогне да го пресметате вашиот број на поени при упис на смерот ПМБ. Внимателно потполнете ги сите полиња надолу за да се осигурате дека ќе добиете точен број на поени.

Шесто одделение

Селектирајте какво беше вашето поведение во шесто одделениеСедмо одделение

Селектирајте какво беше вашето поведение во седмо одделениеОсмо одделение

Селектирајте какво беше вашето поведение во осмо одделениеДеветто одделение

Селектирајте какво беше вашето поведение во деветто одделениеУчество на натпревари

Изберете една од следните опции. Дополнителни поени се доделуваат за натпревари по македонски јазик, математика, странски јазик, историја или природни науки (физика, хемија, биологија или географија)

Доколку изберете да се запишете во нашето училиште би имале: поени