„Гоце Делчев“

„Гоце Делчев“ — гимназија во Куманово, северна Македонија. Според податоците на Министерството за обрзование и наука на Република Македонија и државниот просветен инспекторат, Гимназијата „Гоце Делчев“ се наоѓа на 8-мо место на ранг листата најдобри […]