Директор: Марија Тодоровска
Помошници на директорот: Соња Тодоровска и Валентина Арсиќ
Психолог: Лидија Костиќ
Педагог: Кети Домазетовиќ

Список на класни раководители по класови
Список на професори по предмети

Директор: Марија Тодоровска